Privacy

ZORGVULDIGHEID EN PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe altijd mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt echter alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:
  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling